Privacybeleid

September 2021

Ilse van Kollenburg h.o.d.n. The Suit Girl is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34355683 (hierna aangeduid als: ‘The Suit Girl’). In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Het adres van The Suit Girl is:
Tidorestraat 129
1095 KS  Amsterdam
info@thesuitgirl.com

1. Toepassing 

Van de volgende categorieën personen worden persoonsgegevens verwerkt:

– bezoekers van de website;
– afzenders en ontvangers van e-mails (incl. via het webform);
– degenen die telefonisch contact zoeken met The Suit Girl;
– degenen die via social media contact zoeken met The Suit Girl;
– door de The Suit Girl ingeschakelde opdrachtnemers of derden;
– ontvangers van de Nieuwsbrief;
– degenen die een bestelling plaatsen bij The Suit Girl;
– alle overige personen die met de The Suit Girl contact opnemen of van wie de The Suit Girl persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden (mogelijk) verwerkt: 

1. Basisgegevens zoals voor- en achternaam
2. Geboortedatum- en geboorteplaats
3. Woonadres, postadres, telefoonnummer(s), e-mail en social media accounts
5. Technische gegevens waaronder IP-nummers en het apparaat waarmee u de website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt
6. Financiële gegevens waaronder een banknummer, creditcardnummer of Paypal en/of de door de betaalprovider verstrekte gegevens
7. De door u gekochte producten
8. Eventuele correspondentie

Herkomst van de persoonsgegevens: 
Bovenstaande persoonsgegevens zijn meestal van u zelf afkomstig, bijvoorbeeld omdat u een bestelling heeft geplaatst, een formulier op de website heeft ingevuld, een e-mail heeft gestuurd of uit informatie die zijn verkrijgen tijdens (telefoon)gesprekken met u. Persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn uit openbare bronnen zoals social media.  

3. Doeleinden verwerking
The Suit Girl verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

1. In verband met het leggen van contact

Heeft u contact opgenomen per telefoon, e-mail, het contactformulier, WhatsApp (of met WhatsApp vergelijkbare diensten/apps) of papieren post, dan zijn gegevens van u ontvangen. Deze gegevens worden verwerkt om te kunnen reageren op uw bericht.
Als u een reactie of contactverzoek achterlaat via bijvoorbeeld social media, dan verwerken we naam en eventueel de (portret)foto behorende bij het social media account. Deze reactie blijft meestal oneindig staan, tenzij de hele post wordt verwijderd, het betreffende social media platform ophoudt te bestaan, of wanneer u verzoekt deze te verwijderen. The Suit Girl heeft echter een gerechtvaardigd belang om met name reacties (soms) te laten staan, o.a. wanneer ook is gereageerd op uw reactie door The Suit Girl of door een derde. 

2. Nieuwsbrief

Als u de digitale nieuwsbrief ontvangt dan worden uw naam en e-mailadres verwerkt om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Onder elke nieuwsbrief treft u een mogelijkheid tot uitschrijving aan. De gegevens voor dit doel worden bewaard totdat u zichzelf heeft uitgeschreven. 

3. Het kunnen verwerken van uw bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst moeten gegevens worden verwerkt om de bestelling te kunnen uitvoeren, het gaat hierbij naast uw naam ook bijvoorbeeld om uw adres. Ook moeten gegevens worden verwerkt om uw betaling te kunnen laten plaatsvinden. 

4. Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
In aanvulling op hetgeen genoemd in artikel 3 verwerkt The Suit Girl persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; 
b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst in verband met een geplaatste bestelling; 
c. een wettelijke verplichting, zoals de verplichting financiële gegevens gedurende bepaalde perioden te bewaren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of het toezenden van de nieuwsbrief. 

Er zullen niet meer gegevens worden verwerkt dan nodig is om het doel te bereiken en de gerechtvaardigde belangen van The Suit Girl en haar klanten te waarborgen.

5. Delen van gegevens

The Suit Girl kan (of moet soms) voor het verwerken van persoonsgegevens derden inschakelen die namens The Suit Girl werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij o.a. om het webhost bedrijf, de webbouwer, boekhouder, mailservers, telefoonbedrijven, betaaldiensten en bezorgdiensten.  Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG (voor zover deze derde zich bevindt binnen de Europese Unie). 

6. Doorgifte buiten de EER 

The Suit Girl geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zal er zoveel mogelijk voor gezorgd worden dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

7. Bewaren van gegevens

In aanvulling op de termijnen zoals genoemd in artikel 3 van dit Privacystatement geldt het volgende.  Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan worden die termijnen aangehouden. 

8. Cookies en hyperlinks

The Suit Girl maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website wordt opgeslagen op de harde schijf (HD/SSD/opslagmodule) van de gebruiker. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Meer informatie over cookies kunt u vinden op bijvoorbeeld Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

De website van The Suit Girl maakt gebruik van de volgende soort cookies:

– Functionele cookies: welke noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site of bijvoorbeeld het vastleggen van uw voorkeuren of cookies die een chatgesprek mogelijk maken; 
– Google-analytics/cookies:  deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. The Suit Girl heeft hier geen invloed op. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden (maximaal) 50 maanden geanonimiseerd bewaard. U kunt ook voorkomen dat cookies worden geplaatst of deze na plaatsing verwijderen, hoe dit moet kunt u bijvoorbeeld hier nalezen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
– De website van The Suit Girl bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter, Instagram en Facebook. Als u op deze knoppen klikt, worden persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende website of het desbetreffende social media platform. The Suit Girl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is The Suit Girl verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe deze websites en platformen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatements van deze platformen.

9. Beveiliging persoonsgegevens 

The Suit Girl heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke of onrechtmatige verwerking. 

10. Wijzigingen privacystatement

The Suit Girl  kan dit privacystatement altijd wijzigen. De laatste versie van dit Privacystatement dateert van september 2021. De wijzigingen worden op de website van The Suit Girl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

11. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht The Suit Girl te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met The Suit Girl door een e- mailbericht te sturen naar info@thesuitgirl.com.

Ook bij vragen over de wijze waarop The Suit Girl persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met The Suit Girl door een e- mailbericht te sturen naar info@thesuitgirl.com. Bij klachten kunt u een e-mailbericht sturen naar info@thesuitgirl.com. Er zal altijd worden geprobeerd uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).